ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง