messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรุ่งนะภา ตุพิลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอาทิตย์ สุริยมาตรย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ